Algemene Voorwaarden van LambruscoWorld VOF

Elk gebruik van de website www.lambruscoworld.be of elke bestelling of aanvraag bestemd voor LambruscoWorld langs welk kanaal ook houdt de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden

Voorwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds LambruscoWorld VOF met zetel te B-1840 Londerzeel, Bessembaan 10, (ingeschreven onder RPR nummer Brussel BTW  BE 0551 926 436  hebbende als activiteit de verkoop van wijnen en geestrijke dranken, gespecialiseerde voedingswaren, relatiegeschenken, accessoires en wijnproeverijen aan zowel particulieren als bedrijven via het internet en rechtstreeks) en koper/klant, die de diensten en goederen van LambruscoWorld besteld met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de tot standkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Bestellingen via de website van LambruscoWorld geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. LambruscoWorld heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.
Bestellingen plaatst u minimum per één stuk. Bestellingen worden alleen geleverd in België.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.
b. juridische entiteiten met zetel in België.

Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of product, in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt.

Tenzij anders aangegeven, gaat het bij de wijnen steeds om flessen met 0,75 Liter inhoud.
Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) op wijnen en geestrijke dranken, en bijbehorende artikelen, diverse diensten, op voedingswaren BTW (6%). De verpakkingsheffing en Belgische accijnzen inclusief.

LambruscoWorld heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u via e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan LambruscoWorld prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer…).

Alle aanbiedingen van LambruscoWorld zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Voor B2B kunnen speciale kortingen toegekend worden op basis van hoeveelheden. Dit wordt dan gereflecteerd door een aparte offerte en de facturatie; de algemene voorwaarden blijven dan wel van toepassing.

Betalingen en Facturen

Lambruscoworld  biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan. Men kan opteren voor voorafbetaling via overschrijving of Mollie. Indien de klant de wijn zelf komt ophalen kan er op dat moment contant of met bancontact, Visa of Mastercard betaald worden.  Overschrijvingen dienen te gebeuren op het door LambruscoWorld opgegeven bankrekeningnummer:
IBAN BE91 9731 1513 3576, BIC: ARSPBE22.

Voor zakelijke klanten kan vanaf een tweede bestelling gekozen worden om na levering de factuur te betalen. Dit dient dan te gebeuren meteen na ontvangst van de wijn. Een eerste bestelling wordt steeds vooraf betaald, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan LambruscoWorld te worden gemeld. Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewind voering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behoudt LambruscoWorld zich het recht voor bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat LambruscoWorld tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een verwijlintrest van 15 % per jaar en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Los van de verwijlintresten wordt, bij niet betaling van het totaalbedrag van de factuur op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling bijkomend verhoogd met 10% met een minimum van 75,00 Euro excl. BTW.

Een adreswijziging vormt geen geldige reden om niet kennis te kunnen nemen van de factuur of niet tijdig klacht te kunnen indienen.

Verzend en Transportkosten

Voor transportkosten in België brengt LambruscoWorld € 15 inclusief btw in rekening, indien het totaalbedrag van de bestelling onder de € 200,- inclusief btw ligt. Voor alle bestellingen boven de € 200,- inclusief btw worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Voor leveringen in Londerzeel en buurtgemeenten zullen er geen transportkosten aangerekend worden ongeachte het bestelbedrag.

Levering

De levering geschiedt maximum binnen de 14 dagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld op de website of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vracht bon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing LambruscoWorld hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

LambruscoWorld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van een leveringstermijn.

Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de bestemmeling. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant tijdens de bestelprocedure. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België.

Afhalingen

Bestelde goederen kunnen enkel afgehaald worden tijdens de openingsuren van onze winkel en alleen mits voorafgaande afspraak op het volgende adres: Dorpsstraat 13, 1840 Londerzeel. Hiervoor kan de koper de optie “Afhalen” kiezen tijdens de (online) bestelprocedure. Wij nemen dan contact op om een afspraak te maken. LambruscoWorld doet al het mogelijke om de bestelling klaar te hebben voor het gekozen moment van afhaling. Wij vragen om uw begrip indien dat uitzonderlijk niet tijdig zou kunnen gebeuren en de klant even dient te wachten bij de afhaling.

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen of te overhandigen in de winkel, waarna LambruscoWorld de aankoopprijs terug zal betalen na controle van de goederen. Indien deze in goede staat zonder beschadigingen terugbezorgd werden.

Kurksmaak

LambruscoWorld verbindt zich ertoe om flessen met een kurkprobleem in te ruilen op voorwaarde dat de koper de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt. LambruscoWorld vervangt deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). In géén geval betaalt LambruscoWorld flessen of andere goederen terug.

In welke gevallen ruilt LambruscoWorld géén slechte flessen om:
–  wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is, te warme temperaturen)
– wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
– wijnen die niet bij LambruscoWorld aangekocht zijn

Eigendomsrecht

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van LambruscoWorld zolang zij niet volledig betaald werden (wet van 12 mei 1980), zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goede huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door LambruscoWorld.

Overmacht

LambruscoWorld is nimmer aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock-out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelde, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat LambruscoWorld niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. LambruscoWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven

LambruscoWorld garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door LambruscoWorld VOF, Bessembaan 10, 1840 Londerzeel. LambruscoWorld waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en wijzigen van de gegevens die op u betrekking hebben. Het volstaat een email te sturen naar info@lambruscoworld.be of zich aan te melden op www.lambruscoworld.be

De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen hem en LambruscoWorld de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

De gegevens die wij u vragen wanneer u zich registreert of bij LambruscoWorld een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot LambruscoWorld via email: info@lambruscoworld.be . Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar LambruscoWorld mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij de klantendienstverlening van LambruscoWorld.

LambruscoWorld kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de LambruscoWorld website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor alle bezoekers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de LambruscoWorld website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website (verkoopsvoorwaarden en links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LambruscoWorld geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop. LambruscoWorld is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door Belgisch recht.

Al onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Brussel bevoegd.